MEDLEMSAVTAL FÖR IFOKUS

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 22 oktober 2015 och tills vidare.

1. Inledning

Webbplatsen, ifokus.se ("iFokus"), erbjuder genom medlemskap möjlighet att ta del av de medlemstjänster som från tid till annan erbjuds av iFokus på de villkor som anges i detta avtal. Den som vill bli medlem i iFokus skall lämna de uppgifter som iFokus efterfrågar i samband med registreringen av medlemskap. Ett godkänt medlemskap ger användaren ("Användaren") ett eget användarnamn respektive lösenord.

Detta avtal fastställer villkoren för användning av de tjänster på iFokus där tillgången är begränsad genom användarnamn och lösenord. Tjänsterna är öppna för alla som accepterar villkoren som gäller för de aktuella tjänsterna. Detta avtal anses ha slutits med Användaren då denne godkänt villkoren i avtalet genom att slutföra sin medlemsregistrering.

2. Användning

Tjänsterna skall endast användas för privat bruk. Tjänsterna skall inte användas i näringsverksamhet eller för att distribuera reklam för egen eller annans verksamhet.

3. Användarnamn och lösenord

För att kunna använda tjänsterna måste Användaren registrera sig som medlem på iFokus. Detta sker i särskilt registreringsformulär. Användarna får fritt välja användarnamn bland de användarnamn som inte tidigare registrerats hos iFokus.

Användarnamnet får inte heller vara identiskt med eller ägnat att förväxlas med officiella iFokusadresser, varumärken, firmanamn, släktnamn, pseudonymer eller artistnamn etc som är skyddade i Sverige, utan samtycke från rättighetshavaren. Användarnamnet får inte heller vara kränkande eller innehålla e-postadresser eller domännamn i syfte att marknadsföra annan sajt på Internet. iFokus förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Tillgången till tjänsterna är skyddade med lösenord. Lösenordet väljer Användaren i medlemsregistreringen och det går att ändra i efterhand. Lösenordet skall behandlas konfidentiellt. Om Användaren har anledning att tro att lösenordet kan ha blivit känt för andra skall Användaren utan oskäligt uppehåll ändra sitt lösenord.

Den e-postadress som anges vid registrering ska vara giltig och tillhöra användaren. Vidare ansvarar användaren för att hålla uppgift om giltig e-postadress uppdaterad.

4. Användning av iFokus

Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via iFokus.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med iFokus Skrivregler, detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för eller misskreditera enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av datavirus.

Kopiering och publicering av upphovsrättsskyddat material (i princip alla texter, bilder, filmer, med mera) är förbjudet. Det enda undantag som finns är om medlemmen är upphovsman till materialet eller om upphovsmannen har givit sitt tillstånd.

Användaren skall inte heller använda iFokus tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag, förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, pyramidspel eller annan verksamhet som inte är förenlig med tjänsternas karaktär.

iFokus har, vid misstanke om brott mot detta avtal eller svensk lagstiftning, rätt att granska allt innehåll som Användaren kommunicerar eller publicerar. iFokus har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller vidarebefordra innehåll som strider mot dessa villkor.

Användaren ansvarar själv för att obehörig inte kan nyttja Tjänsterna genom Användarens egna utrustning eller system. Användaren ansvarar själv för att Meddelanden inte förloras.

iFokus använder kakor (så kallade cookies). Användaren förbinder sig att hålla sig informerad om detta via informationssida som kan nås från länk nertill på samtliga sidor, samt här: http://www.ifokus.se/about/cookies och godkänner användningen av dessa.

5. iFokus ansvar och ansvarsbegränsning

iFokus ansvarar inte för Användarens eller andras bruk av tjänsterna och för information som Användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

iFokus avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av Användarens eller tredje mans handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

iFokus bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig via tjänsterna. iFokus förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till iFokus kännedom och som enligt iFokus bedömning står i strid med svensk lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot iFokus.

Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor, har iFokus inget ansvar för material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via iFokus.se eller Tjänsterna. iFokus har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som iFokus har upprättat länkar till.

Användaren kan inte ställa iFokus till svars för förlust eller skada som orsakats av Användarens bruk av tjänsterna.

Eventuella erlagda avgifter för iFokus betaltjänster återbetalas inte. Detta gäller oavsett om användaren väljer att avsluta medlemskapet själv eller om det görs av iFokus efter brott mot användaravtal eller skrivregler.

6. Behandling av personuppgifter

iFokus behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PUL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). InternetFokus i Sverige AB, org.nr 556608-5360, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas av webbtjänsten iFokus. Eventuella felaktigheter kan anmälas till iFokus genom e-postadress tillhandahållen på webbplatsen.

iFokus behandlar med automatisk databehandling uppgifter om Användarens medlemskap i iFokus.se samt Användarens användning av Tjänsterna ("Personuppgifterna"). Sådan behandling är nödvändig bland annat för att kunna administrera medlemskapet på iFokus.se och för att kunna tillhandahålla Tjänsterna på avsett sätt. Användaren ger härmed sitt samtycke till att sådan databehandling sker av iFokus.

Användaren samtycker till att iFokus använder de uppgifter som Användaren har registrerat i användarregistersystemet till att rikta marknadsföring till Användaren via nuvarande och framtida digitala distributionskanaler och att urskilja adressater på grundval av statistiska användarprofilgrupper.

7. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av medlemskapet i iFokus.se och Tjänsterna är iFokus egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken iFokus samarbetar och får inte nyttjas av Användaren utöver vad som krävs för Tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor.

8. Sekretess m m

iFokus skall inte för någon yppa och även hindra att andra får tillgång till uppgifter om Användaren som iFokus har. Detta gäller dock inte om iFokus med stöd av lag eller detta avtal har rätt eller skyldighet att ge sådan information om Användaren vidare till andra. Exempel på sådan rätt är behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål i enlighet med punkt 6 i detta avtal.

9. Ändringar och upphörande

Användaren kan när som helst säga upp avtalet genom att avsluta sitt medlemskap på iFokus. Avtalet är personligt och kan inte överföras av Användaren.

Efter att avtalet har upphört kan iFokus radera den data som Användaren har lagrat. iFokus är dock inte skyldiga att radera sådana data.

iFokus har rätt att med rimlig eller laglig frist (i) ändra avtalen, (ii) ändra eller lägga ned tjänsterna, registreringsrutiner, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna. Användaren är skyldig att själv hålla sig underrättad om ändringar i detta avtal.

Om Användaren inte har loggat in på iFokus de senaste tre (3) månaderna har iFokus rätt att stänga Användarens tillgång till tjänsten och radera lagrad information.

iFokus förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till upphörande vid åsidosättande av skyldigheter från Användaren sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning. iFokus har rätt att överföra avtalen i sin helhet eller viss del därav till andra.

Vid medlemsskaps upphörande har iFokus rätt att fortsatt nyttja, på iFokus servrar, av medlem, lagrat material. Sådant material kan vara, men är inte begränsat till, text, bilder, ljud- och filmfiler. Med nyttja avses här att lagra och göra tillgängligt för andra användare och medlemmar.

10. Lagval och tvistelösning

På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Oenighet om tolkning eller genomförande av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar. Kan parterna inte komma överens skall oenigheten lösas vid allmän domstol. I sådant fall skall detta ske vid Stockholms tingsrätt.